[:ca]

Catalunya es manté el 2012 com la primera comunitat autònoma espanyola en nombre de trasplantaments realitzats, amb 872 operacions d’aquest tipus, i consolida la donació en viu com una de les vies per suplir el descens d’òrgans procedents de morts en accidents de trànsit.
El conseller de Salut de la Generalitat, Boi Ruiz, ha aplaudit en declaracions a TV3 recollides per Europa Press l’enorme generositat dels donants i les seves famílies, destacant especialment el progrés experimentat en el trasplantament de pulmó.
Les xifres, però, són lleugerament inferiors a les de 2011, quan es van produir 892 intervencions –rècord històric–, encara que sí ha augmentat la donació en viu, fins als 147 casos respecte als 141 de l’any anterior.
El conseller ha destacat que aquest camp, i gràcies també a la feina de l’Organització Catalana de Trasplantaments (Ocatt), és una “prova de l’excel·lència permanent en el sistema sanitari públic”, recordant que les xifres es produeixen sense que hi hagi campanyes especials per promoure la donació.
Ruiz ha atribuït a la capacitat dels professionals, a la generositat de les famílies ja que cada vegada hi ha més testaments vitals que reflecteixen la donació d’òrgans com a elements que permeten mantenir Catalunya com a líder a Espanya en trasplantaments, cosa que igualment és fruit de situacions sostingudes en el temps.

PRESSUPOST 2013
En relació a l’pressupost de 2013, i preguntat sobre si aquest experimentarà nous retrocessos després de la retallada de 1.000 milions d’euros emprès en dos anys, Ruiz ha evitat donar xifres fins a conèixer l’abast de la petició de la Generalitat de relaxar l’objectiu de dèficit de l’0 , 7% de l’PIB fins al 1,5%, una diferència que la Generalitat xifra en 1.600 milions d’euros.
En tot cas, el titular de Salut ha evidenciat que les reformes empreses durant l’anterior legislatura “comencen a donar els seus fruits”, com seria l’aplicació de el Pla de Salut, i això permetrà gastar menys diners sense que es produeixin impactes en l’atenció de els pacients.
Com a exemple, ha assenyalat que l’any passat es va gastar un 14% menys en farmàcia, i per tant els comptes d’aquest any poden ser inferiors en aquest capítol, en línia amb “gastar de manera diferent els recursos limitats”.
Ruiz sí que ha indicat que és “absolutament comprensible” el malestar que hi ha entre els professionals sanitaris per la pèrdua de poder adquisitiu i l’empitjorament de les seves condicions laborals, pel que ha insistit que quan la situació econòmica millori aquests seran els primers a recuperar condicions passades.
En relació a l’euro per recepta que s’aplica a Catalunya des de juny, ha insistit que es mantindrà en els pressupostos del 2013, tot i el recurs de Govern presentat davant del Tribunal Constitucional (TC), tot i que ho farà “amb matisos” per incloure a més persones a l’apartat de persones exemptes de el pagament d’aquesta taxa.
Així mateix, i sobre l’informe de la Sindicatura de Comptes d’aquest dijous en què s’alertava d’un important desviació a l’alça en el pressupost de construcció de la nova Hospital Sant Pau, Ruiz ha assenyalat que el centre sanitari donarà explicacions al Parlament si així ho consideren els grups, tot i que ha recordat que aquest sobrecost es va produir el 2009, abans que ell accedís a el càrrec.

[:es]

Cataluña se mantiene en 2012 como la primera comunidad autónoma española en número de trasplantes realizados, con 872 operaciones de este tipo, y consolida la donación en vivo como una de las vías para suplir el descenso de órganos procedentes de muertos en accidentes de tráfico.

El conseller de Salud de la Generalitat, Boi Ruiz, ha aplaudido en declaraciones a TV3 recogidas por Europa Press la “enorme generosidad” de los donantes y sus familias, destacando especialmente el progreso experimentado en el trasplante de pulmón.

Las cifras, no obstante, son ligeramente inferiores a las de 2011, cuando se produjeron 892 intervenciones –récord histórico–, aunque sí ha aumentado la donación en vivo, hasta los 147 casos respecto a los 141 del año anterior.

El conseller ha destacado que este campo, y gracias también al trabajo de la Organización Catalana de Trasplantes (Ocatt), es una “prueba de la excelencia permanente en el sistema sanitario público”, recordando que las cifras se producen sin que haya campañas especiales para promover la donación.

Ruiz ha achacado a la capacidad de los profesionales, a la generosidad de las familias y a que cada vez existen más testamentos vitales que reflejan la donación de órganos como elementos que permiten mantener a Catalunña como líder en España en trasplantes, algo que igualmente es fruto de situaciones sostenidas en el tiempo.

PRESUPUESTO 2013

En relación al presupuesto de 2013, y preguntado sobre si éste experimentará nuevos retrocesos tras el recorte de 1.000 millones de euros acometido en dos años, Ruiz ha evitado dar cifras hasta conocer el alcance de la petición del Govern de relajar el objetivo de déficit del 0,7% del PIB hasta el 1,5%, una diferencia que la Generalitat cifra en 1.600 millones de euros.

En todo caso, el titular de Salud ha evidenciado que las reformas emprendidas durante la anterior legislatura “empiezan a dar sus frutos”, como sería la aplicación del Plan de Salud, y ello permitirá gastar menos dinero sin que se produzcan impactos en la atención de los pacientes.

Como ejemplo, ha señalado que el año pasado se gastó un 14% menos en farmacia, y por tanto las cuentas de este año pueden ser inferiores en este capítulo, en línea con “gastar de manera diferente los recursos limitados”.

Ruiz sí ha indicado que es “absolutamente comprensible” el malestar que existe entre los profesionales sanitarios por la pérdida de poder adquisitivo y el empeoramiento de sus condiciones laborales, por lo que ha insistido en que cuando la situación económica mejore éstos serán los primeros en recuperar condiciones pasadas.

En relación al euro por receta que se aplica en Catalunya desde junio, ha insistido en que se mantendrá en los presupuestos de 2013, pese al recurso del Gobierno presentado ante el Tribunal Constitucional (TC), aunque lo hará “con matices” para incluir a más personas en el apartado de personas exentas del pago de esta tasa.

Asimismo, y sobre el informe de la Sindicatura de Cuentas de este jueves en el que se alertaba de un importante desvío al alza en el presupuesto de construcción del nuevo Hospital Sant Pau, Ruiz ha señalado que el centro sanitario dará explicaciones en el Parlament si así lo consideran los grupos, aunque ha recordado que este sobrecoste se produjo en 2009, antes de que él accediera al cargo.

[:]